Friday, February 11, 2011

Watch President Obama speak about EgyptObama on Egypt